BattlePass - 通行证

付费 BattlePass - 通行证 1.7.3

需要插件(必装)
1710159099746

插件功能​

 • 玩家通过各种方式获得点数,累计多少点数后即可升级。升级即可领取对应等级的奖品。以下是可获取点数的方式:
  • 击杀NPC。
  • 击杀动物。
  • 击杀玩家。
  • 击杀坦克。
  • 击杀武直。
  • 采集资源。
  • 收割植物。
  • 钓鱼。
  • 完成突袭基地事件。
  • 击杀BossNPC。
  • 在线挂机。
 • 支持为vip玩家设置获得的点数倍数(可配置多个权限)。
 • 支持为指定皮肤ID设置获得的点数倍数。
 • 支持为vip玩家设置专属的 至尊通行证 。
  • 只有拥有权限的玩家才能领取至尊通行证中的内容。
  • 至尊通行证的奖励内容可与普通通行证不同。
 • 通行证奖励支持:
  • 物品奖励,支持设置皮肤ID。
  • 指令奖励,支持执行设定的指令列表(支持%STEAMID%替代为玩家ID)。
  • 支持自定义图标,支持自定义图标URL,留空默认显示物品图标(如果设置了皮肤则显示皮肤图标)。
  • 支持聊天提示,支持领取后向玩家发送聊天提示,说明奖励内容。
  • 支持设置空奖励,设置为true后则界面显示空奖励,且玩家无法领取该内容。
 • 在游戏界面显示小UI,显示玩家当前等级和点数。
 • 支持自定义UI各种元素,只需要在配置文件替换即可。
 • 内置调试状态,开启后只有管理员能够访问通行证。
 • 支持日志记录,记录玩家获得点数、领取奖励的时间和详情。

插件权限​

 • battlepass.vip - 至尊通行证权限,拥有该权限的玩家可以领取至尊通行证内容。
 • battlepass.exp - 双倍点数权限,可在配置文件更改或添加更多权限。

插件指令​

聊天指令​

 • /txz - 打开通行证界面(可在配置文件添加&修改)
 • /txz_top - 显示当前通行证排名状态,并查看自己的排名。

控制台指令​

 • dwbattlepass.open - 打开通行证界面

控制台指令(管理员)​

 • checkplayerbp STEAMID - 查看指定玩家的通行证状态。
 • bptop 数量 - 查看当前通行证排名。
 • givebppoint STEAMID 数量 - 给予指定玩家指定数量的点数。
 • givebplevel STEAMID 等级数量 - 提高指定玩家多少级。
 • BATTLEPASS_RESETDATA - 清空所有玩家数据。

配置文件​

C#:
{
 "插件设置": {
  "打开通行证界面的指令": [
   "txz"
  ],
  "至尊通行证权限名": "battlepass.vip",
  "调试状态(仅管理员可访问)": false,
  "启用日志记录": true,
  "日志输出到控制台": true
 },
 "设置点数": {
  "VIP玩家的点数倍数": {
   "battlepass.exp": 2
  },
  "杀死玩家得到的点数": 1,
  "杀死动物得到的点数": 1,
  "击落武直得到的点数": 1,
  "杀死NPC得到的点数": 1,
  "炸毁坦克得到的点数": 1,
  "死亡时会扣掉的点数": 1,
  "采集时获得的点数": {
   "设置点数(短名称|点数)": {
    "wood": 2
   }
  },
  "收割植物获得的点数": {
   "仅限收割自己种的植物": true,
   "设置点数(短名称|点数)": {
    "pumpkin": 1
   }
  },
  "钓鱼时获得的点数": {
   "设置点数(鱼短名称|点数)": {
    "fish.smallshark": 2
   }
  },
  "突袭基地获得的点数": {
   "设置点数(难度(0-容易|1-中等...)|点数)": {
    "0": 5,
    "1": 15
   }
  },
  "杀死特殊NPC得到的点数": {
   "设置点数(NPC名称|点数)": {
    "鱼人": 5,
    "鱼兵": 7
   }
  },
  "武器皮肤点数增益倍数": {
   "设置点数(武器皮肤ID|点数)": {
    "2660086995": 5
   }
  },
  "在线泡点": {
   "启用在线泡点": true,
   "每隔多少秒给予一次通行证点数": 300.0,
   "设置权限(权限名|每X给的点数)": {
    "battlepass.vip": 10
   }
  }
 },
 "普通等级设置": {
  "等级列表": [
   {
    "等级编号": 1,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 2,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 3,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 4,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 5,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 6,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 7,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 8,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 9,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 10,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 11,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 12,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   }
  ]
 },
 "VIP等级设置": {
  "等级列表": [
   {
    "等级编号": 1,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 2,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 3,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 4,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 5,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 6,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 7,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 8,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 9,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 10,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 11,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   },
   {
    "等级编号": 12,
    "到达该等级需要的点数": 1000,
    "奖励的图标URL": "",
    "该等级的奖励": {
     "空奖励": false,
     "物品短名称": "rifle.ak",
     "物品数量": 1,
     "物品皮肤ID": 0,
     "物品显示名称": "",
     "执行的指令": [
      "givecoin %STEAMID% 10",
      "o.grant user %STEAMID% kits.vip"
     ]
    },
    "领取后的聊天提示(留空则无)": null
   }
  ]
 },
 "UI界面设置": {
  "服务器名称": "RUST SERVER",
  "免费通行证名称": "FREE",
  "付费通行证名称": "EPIC",
  "服务器LOGO URL": "",
  "启用左上角的界面LOGO及服务器名称": false,
  "左上角信息UI 设置": {
   "启用信息显示UI": true,
   "信息文字大小": 13,
   "信息文字颜色": "1 1 1 1",
   "文字位置 AnchorMax": "1 0.9",
   "文字位置 AnchorMin": "0.21 0.1",
   "UI位置 AnchorMax": "0.10 0.91",
   "UI位置 AnchorMin": "0.008 0.885",
   "UI背景颜色": "0 0 0 0",
   "UI图标: 普通通行证": "",
   "UI图标: 至尊通行证": ""
  },
  "图片设置": {
   "普通通行证背景图片 URL": "",
   "至尊通行证背景图片 URL": "",
   "物品背景图片 URL": "",
   "已领取图标 URL": "",
   "空奖励图标 URL": "",
   "未解锁图标 URL": ""
  }
 }
}

本站版本相较于外网版本​

 • 更换为精美的UI。
 • 新增突袭基地支持,完成突袭基地事件获得经验奖励。
 • 支持为指定名称的NPC创建特定经验。
 • 新增收集种植的植物给予经验。
 • 新增在线泡点,玩家在线获得经验,支持设置VIP经验。
 • 新增通过钓鱼获得通行证经验。
 • 新增UI显示通行证等级和经验。
 • 新增指定皮肤武器拥有指定经验倍数。
 • 新增特权列表,允许设置多个经验倍数权限。
 • 新增精美的提示UI。
 • 新增日志。
 • 支持自动添加物品皮肤图标。
 • 支持自定义物品奖励名称。
 • 支持空奖励设置,设置后则代表该通行证等级无奖励。
 • 新增查询玩家通行证数据的指令。
 • 新增指令用于给予玩家通行证等级/经验。
 • 新增指令用于获取通行证排行榜。
 • 新增获得点数、领取奖励的通知。
 • 新增配置文件控制UI显示。
 • 通行证领取鉴权,避免用户通过命令或连点器获取不属于他的奖励。
 • 其它的优化与改进。

截图​

1710159120253
作者
对味
下载
8
类型
数字产品
有效期
无限
价格
188.00 CNY
查看
1232
文件类型
cs
文件大小
98.9 KB
文件Hash
3c8d4711d1c70723b6df95f4cb556b5d
首次发布
最后更新
评分
5.00 星 1评价

来自对味的更多资源

分享资源

最新更新

 1. 1.7.3 更新

  新增 RustSBAuth 支持,请完成RustSBAuth页面教程步骤后再更新本插件,否则将无法正常加载。 如遇任何问题请及时反馈。 新增奖励物品文字字段选项。 优化插件。...
 2. 1.7.2 改进

  修复武装直升机奖励点数失效的BUG。 改善武直相关的判断性能。
 3. 1.7.1 修复

  修复武装直升机奖励点数失效的BUG。

最新评价

 • 对味儿
 • 5.00 星
 • 版本: 1.6.6
优秀!
好评 0
标签
pve 战令 通行证